Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Playmobil CZ spol. s r.o.

 

Stav: září 2022

 

Vítáme Vás na našich webových www.playmobil-toys.cz stránkách a děkujeme za Váš zájem o naši společnost. Ochranu Vašich osobních údajů bereme velmi vážně. Vaše údaje zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy o ochraně osobních údajů, zejména s obecným nařízením EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a prováděcími předpisy jednotlivých zemí, které se na nás vztahují. Prostřednictvím těchto zásad ochrany osobních údajů Vás komplexně informujeme o zpracování Vašich osobních údajů společností Playmobil CZ spol. s r.o. a o právech, na která máte nárok.

 

Osobní údaje jsou informace, které umožňují identifikaci fyzické osoby. Jedná se zejména o jméno, datum narození, adresu, telefonní číslo, e-mailovou adresu, ale také o vaši IP adresu.

 

Anonymní jsou údaje tehdy, pokud nelze na uživatele osobně odkázat.

 

Správce a pověřenec pro ochranu osobních údajů

 

Adresa (doručovací adresa):
Playmobil CZ spol. s r.o.

Průmyslový park 31/18

Dolní Dvory

350 02 Cheb

Česká republika
 


Kontaktní informace:
www.playmobil.com
Tel.: +49 (0) 911 9666-0
Fax.: +49 (0) 911 9666-1120
E-mail: service@playmobil.de

Kontakt na pověřence pro ochranu osobních údajů
dsb@playmobil.de

 

Vaše práva jakožto subjektu údajů

 

Nejprve bychom Vás rádi informovali o Vašich právech jakožto subjektu údajů. Tato práva jsou standardizována v článcích 15 až 22 obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). To zahrnuje:

 

- 1. právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR).

- 2. právo na výmaz (čl. 17 GDPR),

- 3. právo na opravu (čl. 16 GDPR),

- 4. právo na přenositelnost údajů (čl. 20 GDPR),

- 5. právo na omezení zpracování údajů (čl. 18 GDPR),

- 6. právo vznést námitku proti zpracování údajů (čl. 21 GDPR).

 

Chcete-li tato práva uplatnit, obraťte se, prosím, na: dsb@playmobil.de. Totéž platí, pokud máte dotazy ohledně zpracování údajů v naší společnosti nebo chcete odvolat udělený souhlas. Máte také právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Právo vznést námitku

 

V souvislosti s právem na námitku upozorňujeme na následující skutečnosti:

 

Pokud zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem přímé reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku proti tomuto zpracování údajů bez udání důvodu. To platí i pro profilování, pokud souvisí s přímou reklamou.

Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudeme již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávat. Námitka je bezplatná a lze ji podat bez použití formuláře, nejlépe na adresu: dsb@playmobil.de.

V případě, že Vaše údaje zpracováváme z důvodu oprávněných zájmů, můžete proti tomuto zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se Vaší konkrétní situace; to platí i pro profilování založené na těchto ustanoveních.

Vaše osobní údaje pak nebudeme dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

 

Účely a právní základy zpracování osobních údajů

 

Při zpracování Vašich osobních údajů jsou dodržována ustanovení obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a všech dalších platných předpisů o ochraně osobních údajů. Právní základ pro zpracování údajů vyplývá zejména z článku 6 GDPR.

Vaše údaje používáme k zahájení obchodu, k plnění smluvních a zákonných povinností, k realizaci smluvního vztahu, k nabízení produktů a služeb a k posílení vztahu se zákazníky, což může zahrnovat i analýzy pro marketingové účely a přímou reklamu.

Váš souhlas také představuje svolení dle předpisů o ochraně osobních údajů. Zde vás budeme informovat o účelech zpracování údajů a o vašem právu na odvolání. Pokud se souhlas týká také zpracování zvláštních kategorií osobních údajů, výslovně Vás na to při udílení souhlasu upozorníme.

Zpracování zvláštních kategorií osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 GDPR bude provedeno pouze tehdy, pokud je to nezbytné z důvodu právních předpisů a není důvod předpokládat, že Váš zájem hodný ochrany při vyloučení zpracování převažuje.

 

Poskytování osobních údajů třetím stranám

 

Vaše osobní údaje předáváme třetím stranám pouze v rámci právních předpisů nebo s odpovídajícím souhlasem. V opačném případě Vaše údaje nepředáváme třetím stranám, pokud k tomu nejsme povinni na základě právních předpisů (předání externím subjektům, jako jsou orgány dohledu nebo orgány činné v trestním řízení).

 

 

 

Příjemci osobních údajů / Kategorie příjemců

 

V rámci naší společnosti zajišťujeme, aby Vaše osobní údaje dostaly pouze ty osoby, které je potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností.

V mnoha případech poskytovatelé služeb podporují naše specializovaná oddělení při plnění jejich úkolů. Tito poskytovatelé služeb podporují naše specializovaná oddělení například při úvěrovém hodnocení, analýze dat, rozesílání newsletterů atd. Se všemi poskytovateli služeb byly uzavřeny potřebné smlouvy o ochraně osobních údajů.

Za účelem zpracování objednávek přepravy u společnosti UPS se zaznamenává jméno, adresa, telefonní číslo a e-mailová adresa příjemce. Tyto údaje jsou předány společnosti UPS za účelem zpracování této objednávky. Po odeslání údajů obdrží příjemce od společnosti UPS e-mail s potvrzením o odeslání a s informacemi o sledování zásilky.

 

Předávání osobních údajů do třetí země / Záměr předat osobní údaje do třetí země

 

Údaje jsou předávány do třetích zemí (mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) pouze v případě, že je to technicky nezbytné, nutné pro realizaci smluvního vztahu, předepsané zákonem nebo pokud jste nám k tomu dali souhlas. Upozorňujeme, že souhlas se týká zpracování údajů mimo EU/EHP. Vaše údaje mohou být například zpracovávány v USA, kde je v současné době oblast osobních údajů regulována odlišně a zpravidla je vyžadován menší stupeň ochrany, než je tomu ve státech s působností GDPR anebo ve státech, kde Evropská komise uznala úroveň ochrany osobních údajů jako odpovídající standardům EU. Naše společnost však vyvíjí maximálně možné úsilí, aby zajistila ochranu Vašich osobních údajů na stejné úrovni, jako je obsažena v GDPR, a to i v případě předání osobních údajů do třetí země mimo EU/EHP. Za tímto účelem kromě jiného spolupracuje a tyto údaje předává pouze prověřeným společnostem, se kterými má uzavřené příslušné standardní smluvní doložky a které zaručují úroveň ochrany odpovídající právním předpisům EU. Naše společnost bude zpracovávání osobních údajů následně aktivně sledovat, a případně reagovat na porušování zásad. Rovněž bude vždy zkoumat právní předpisy příslušných třetích zemí, aby ochrana osobních údajů nemohla být popřena na jejich základě.

 

 

Máte právo naši společnost kdykoliv požádat o přehled Vašich osobních údajů, které jsou předávány do třetí země.

 

Předávání osobních údajů do třetí země na společnost Salesforce

 

Vaše osobní údaje předáváme společnosti Salesforce (státy USA a Asie a Tichomoří), poskytovateli služeb s koncernovými společnostmi mimo Evropský hospodářský prostor. Toto předávání osobních údajů probíhá v rámci pověřeného zpracování na základě standardních smluvních doložek o ochraně osobních údajů a v rámci skupiny Salesforce prostřednictvím závazných podnikových pravidel (BCR) společnosti Salesforce pro zpracovatele. Jedná se o závazné pokyny pro ochranu osobních údajů, které byly schváleny orgány EU pro ochranu osobních údajů a podléhají průběžnému procesu podávání zpráv těmto orgánům.

Závazné pokyny ohledně ochrany osobních údajů společnosti Salesforce si můžete přečíst zde: http://www.salesforce.com/company/privacy/

 

Předávání osobních údajů do třetí země na společnost Cloudflare

 

K zabezpečení našich webových stránek používáme službu poskytovanou společností Cloudflare Inc. Více informací o zpracování osobních údajů najdete níže pod: Ochrana našich webových stránek společností Cloudflare (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) Nabídky společnosti Cloudflare Inc. se používají v rámci pověřeného zpracování na základě standardních smluvních doložek o ochraně osobních údajů. V souvislosti s využíváním služeb zajišťujeme – v případě potřeby – prostřednictvím vhodných záruk, že je dodržována evropská úroveň ochrany osobních údajů a že jsou údaje chráněny před neoprávněným přístupem.

 

Doba uložení osobních údajů

 

Vaše osobní údaje uchováváme tak dlouho, dokud jsou potřebné pro daný účel zpracování. Vezměte prosím na vědomí, že řada lhůt pro uchovávání osobních údajů vyžaduje, aby byly údaje uchovávány i nadále. To se týká zejména povinností uchovávat osobní údaje podle obchodního nebo daňového práva. Pokud neexistují žádné další povinnosti ohledně uchovávání osobních údajů, údaje se po dosažení účelu běžně vymažou.

Kromě toho můžeme osobní údaje uchovávat, pokud jste nám k tomu dali souhlas nebo pokud dojde k soudním sporům a my použijeme důkazy v rámci zákonných promlčecích lhůt; běžná promlčecí lhůta je tříletá.

 

Bezpečný přenos Vašich osobních údajů

 

Abychom co nejlépe ochránili u nás uložené osobní údaje před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, ztrátou, zničením nebo přístupem neoprávněných osob, používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření. Úrovně zabezpečení jsou průběžně revidovány ve spolupráci s bezpečnostními experty a přizpůsobovány novým bezpečnostním standardům.

Převod osobních údajů na naše webové stránky a z nich je vždy šifrovaný. Jako přenosový protokol pro naše webové stránky nabízíme HTTPS, v každém případě s využitím aktuálních šifrovacích protokolů.

Kromě toho nabízíme uživatelům šifrování obsahu v rámci kontaktních formulářů. Dešifrování těchto dat je možné pouze u nás. Kromě toho je možné využít alternativní komunikační kanály (např. poštu).

 

Povinnost poskytovat osobní údaje

 

Různé osobní údaje jsou nezbytné pro vznik, realizaci a ukončení smluvního vztahu a plnění souvisejících smluvních a právních povinností. Totéž platí pro používání našich webových stránek a různých funkcí, které poskytují.

 

Podrobnosti jsme pro Vás shrnuli ve výše uvedeném bodě. V některých případech musí být údaje shromažďovány nebo zpřístupňovány také na základě právních požadavků. Vezměte prosím na vědomí, že bez poskytnutí těchto údajů není možné zpracovat Vaši poptávku ani realizovat základní smluvní vztah.

 

Kategorie, zdroje a původ osobních údajů

 

Které údaje zpracováváme, je dáno příslušným kontextem: záleží například na tom, zda zadáváte objednávku online nebo dotaz do našeho kontaktního formuláře.

 

Vezměte prosím na vědomí, že informace pro zvláštní situace zpracování můžeme poskytnout také samostatně na vhodném místě, např. v případě žádosti o kontakt.

 

 

Když navštívíte naše webové stránky, shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 1. název poskytovatele internetových služeb
 2. informace o webové stránce, ze které nás navštěvujete.
 3. použitý webový prohlížeč a operační systém
 4. IP adresa přidělená poskytovatelem internetových služeb.
 5. požadované soubory, množství přenesených dat, stahování/exporty souborů
 6. informace o webových stránkách, které jste na našich stránkách navštívili, včetně data a času.
 7. další osobní údaje zpracováváme prostřednictvím souborů cookie a nástrojů, viz níže: Návštěva našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR) a následující body.

 

V rámci kontaktního dotazu shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 1. příjmení, jméno
 2. adresa
 3. e-mailová adresa
 4. oslovení
 5. informace o přáních a zájmech

 

Pro účely soutěží shromažďujeme a zpracováváme následující osobní údaje:

 1. příjmení, jméno
 2. adresa
 3. e-mailová adresa
 4. datum narození
 5. země

 

V rámci zasílání katalogu zpracováváme tyto osobní údaje:

 1. oslovení
 2. příjmení, jméno
 3. ulice a číslo domu
 4. poštovní směrovací číslo
 5. město
 6. země
 7. e-mailová adresa
 8. telefonní číslo

 

Návštěva našich webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

Při vstupu na naše webové stránky jsou naším webovým serverem automaticky zaznamenávány následující údaje: Název Vašeho poskytovatele internetových služeb, podrobnosti o webové stránce, ze které nás navštěvujete, použitý webový prohlížeč a operační systém, IP adresa přidělená Vaším poskytovatelem internetových služeb, požadované soubory, objem přenesených dat, stahování/export souborů a podrobnosti o webových stránkách, na které u nás klikáte, včetně data a času.

Toto zpracování osobních údajů je technicky nezbytné k tomu, aby mohl být obsah našich webových stránek doručen do Vašeho koncového zařízení. Vaše IP adresa proto musí být také shromažďována a ukládána po dobu trvání příslušné relace. Totéž platí pro další osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro správné zobrazení našich webových stránek. Ukládání osobních údajů do tzv. protokolových souborů slouží také k další optimalizaci stránek, zajištění jejich funkčnosti, zajištění bezpečnosti našich aplikací a právní ochraně (např. odhalování a obrana proti útokům na naše webové stránky).

Právním základem pro toto zpracování a dočasné uložení údajů je náš oprávněný zájem jakožto provozovatele webových stránek (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR).

Doba uchovávání osobních údajů je omezená a k jejich vymazání dojde, jakmile již není nutné je uchovávat pro účely zpracování. V případě shromažďování osobních údajů pro správné zobrazení našich webových stránek se tak děje po ukončení relace. Pokud jsou osobní údaje uloženy v souborech protokolů, jsou po 37 dnech vymazány nebo anonymizovány.

 

Ochrana našich webových stránek společností Cloudflare (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

Na našich webových stránkách používáme službu sítě pro doručování obsahu společnosti Cloudflare Inc. (101 Townsend St San Francisco, CA 94107). Z technického hlediska je připojení z Vašeho zařízení na naše webové stránky směrováno přes síť Cloudflare. Díky tomu může společnost Cloudflare například odhalit útoky na naše webové stránky. Společnost Cloudflare však nemá přístup k zadaným osobním údajům díky šifrování TLS, které je na našich webových stránkách vždy aktivováno. Při přístupu na naše webové stránky nastaví společnost Cloudflare ve Vašem webovém prohlížeči soubory cookie. Společnost Cloudflare shromažďuje statistické údaje o návštěvách těchto webových stránek. Přístupové údaje zahrnují: Název navštívené webové stránky, soubor, datum a čas přístupu, objem přenesených dat, oznámení o úspěšném přístupu, typ a verze prohlížeče, operační systém uživatele, URL odkazu (dříve navštívená stránka), IP adresa a poskytovatel, který žádost podal. Společnost Cloudflare používá údaje ze záznamů ke statistickým vyhodnocením za účelem provozu, zabezpečení a optimalizace nabídky (např. k identifikaci a odvrácení hromadných zneužití v rámci útoků typu DDoS nebo k identifikaci několika legitimních přístupů různých zařízení využívajících jednu IP adresu). Přečtěte si také zásady ochrany osobních údajů společnosti Cloudflare, které jsou k dispozici zde: https://www.cloudflare.com/de-de/privacypolicy/. Tuto službu používáme k zajištění dostupnosti našich webových stránek, k ochraně před útoky a k optimalizaci doby načítání našich webových stránek.

Nástroj je používán na základě našeho oprávněného zájmu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR.

Vaše údaje budou přeneseny do společnosti Cloudflare, a tedy do třetí země, kde budou vyhodnoceny. Viz výše: Předávání osobních údajů do třetí země / Záměr předat osobní údaje do třetí země. Se společností Cloudflare jsme uzavřeli odpovídající smlouvu o pověřeném zpracování osobních údajů na základě GDPR. Společnost Salesforce využívá službu Cloudflare k zajištění bezproblémového provozu internetového obchodu.

 

Marketingová funkce Salesforce Einstein (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR)

 

Na našich webových stránkách používáme marketingový nástroj Salesforce-Einstein od společnosti Salesforce Commerce Cloud (dříve Demandware) (salesforce.com Germany GmbH, Erika-Mann-Str.31, 80636 Mnichov). Data o nákupním chování zákazníků jsou shromažďována, ukládána a systematicky vyhodnocována prostřednictvím aplikace Salesforce Einstein. Mimo jiné se shromažďují následující údaje: Produkty, které byly zobrazeny nebo přidány do nákupního košíku, a příspěvky, které byly přečteny; zaznamenáváme také aktivity na sociálních sítích. Tento nástroj používáme k tomu, abychom Vám mohli nabídnout atraktivní a individuální nákupní zážitky. To nám například umožňuje poskytovat Vám na základě shromážděných informací personalizovaná doporučení (produktů) a ještě lépe Vám poradit při výběru produktů v našem internetovém obchodě.

Nástroj je používán na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím zde […]. Odvolání se vztahuje pouze na zařízení a webový prohlížeč, ve kterém bylo nastaveno, v případě potřeby zopakujte tento proces na všech zařízeních. Pokud vymažete opt-out cookie, budete znovu požádáni o souhlas s přenosem osobních údajů. Vaše osobní údaje budou přeneseny do služby Salesforce k vyhodnocení. Dochází k předání osobních údajů do třetí země (viz výše: Předávání osobních údajů do třetí země / Záměr předat osobní údaje do třetí země). Údaje získané tímto postupem jsou vymazány, jakmile již nejsou pro naše účely potřebné. V našem případě se tak stane po 13 měsících.

 

Nástroj pro sledování Econda (čl. 6 odst. 1 písm. a) a f) GDPR)

 

Na našich webových stránkách používáme nástroj pro sledování od společnosti econda GmbH (Zimmerstr. 6, 76137 Karlsruhe, Německo). Tento nástroj zaznamenává, ukládá a systematicky vyhodnocuje interakce návštěvníků našich webových stránek pomocí souborů cookie, sledovacích pixelů a kódu JavaScript. Shromažďují se následující údaje: Shromažďování IP adresy (zkrácené), údajů o použitém koncovém zařízení, stránek zobrazených během návštěvy, hlavních údajů o zákazníkovi a údajů z procesu objednávání. Na základě těchto údajů jsou vytvořeny profily používání všech webových stránek. Tento nástroj používáme ke shromažďování informací o používání našich webových stránek a na základě těchto údajů můžeme provádět analýzu potřeb, optimalizaci a výpočet doporučení na našich webových stránkách.

Nástroj je používán na základě Vašeho souhlasu v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR. Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat kliknutím na https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/. Odvolání se vztahuje pouze na zařízení a webový prohlížeč, ve kterém bylo nastaveno, v případě potřeby zopakujte tento proces na všech zařízeních. Pokud vymažete opt-out cookie, budete znovu požádáni o souhlas s přenosem osobních údajů.

 

Pokud nám k tomu nedáte souhlas, zpracováváme ID relace na základě našeho oprávněného zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR), abychom mohli ziskově provozovat náš internetový obchod. ID relace se po dobu trvání relace zapisuje do úložiště relace. Další osobní údaje, jako je IP adresa nebo další údaje o uživateli, se neshromažďují, takže se nevytvářejí žádné uživatelské profily. Každá návštěva našich webových stránek je zaznamenána jako nová návštěva. Z těchto informací získáváme marketingové zprávy, jako je obrat podle marketingových kanálů, analýzy sortimentu, analýzy nákupních procesů.

 

Pokud se zpracováním ID relace nesouhlasíte, klikněte na https://www.econda.de/widerruf-zur-datenspeicherung/. Námitka se vztahuje pouze na zařízení a webový prohlížeč, ve kterém byla nastavena, v případě potřeby zopakujte postup na všech zařízeních. Pokud vymažete opt-out cookie, budete znovu požádáni o souhlas s přenosem osobních údajů.

 

Vaše údaje budou předány společnosti Econda k vyhodnocení. Nedochází k přenosu osobních údajů do třetích zemí. Údaje získané tímto postupem jsou vymazány, jakmile již nejsou pro naše účely potřebné. V našem případě se tak stane nejpozději po 24 měsících.

 

Kontaktní formulář / kontakt e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR)

 

Na našich webových stránkách je k dispozici kontaktní formulář, pomocí kterého nás můžete kontaktovat elektronicky. Pokud nám napíšete prostřednictvím kontaktního formuláře, budeme zpracovávat údaje, které jste uvedli v kontaktním formuláři, abychom vás mohli kontaktovat a odpovědět na Vaše dotazy a požadavky.

Přitom je dodržována zásada hospodárnosti a zamezení zpracování osobních údajů, kdy nám musíte poskytnout pouze ty údaje, které nezbytně potřebujeme k tomu, abychom Vás mohli kontaktovat. Jedná se o e-mailovou adresu, titul, jméno, příjmení, předmět a samotné pole zprávy. Kromě toho je vaše IP adresa zpracovávána z technických důvodů a z důvodu právní ochrany. Všechny ostatní údaje jsou dobrovolná pole a lze je zadat nepovinně (např. pro individuální zodpovězení otázek).

Pokud nás kontaktujete e-mailem, budeme zpracovávat osobní údaje uvedené v e-mailu výhradně za účelem vyřízení Vašeho dotazu.

 

Zaslání katalogu poštou / e-mailem (čl. 6 odst. 1 písm. a), b) GDPR)

 

Údaje, které nám poskytnete v objednávkovém formuláři, zpracováváme pouze za účelem provedení nebo zpracování odeslání katalogu, pokud nesouhlasíte s jejich dalším použitím.

Zásada hospodárnosti a eliminace údajů je dodržována v tom smyslu, že nám musíte poskytnout pouze osobní údaje, které nezbytně potřebujeme k provedení objednávky (tj. titul, jméno, příjmení, dodací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo).

Kromě toho je vaše IP adresa zpracovávána z technických důvodů a z důvodu právní ochrany.

 

Reklamní účely pro stávající zákazníky (čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR)

 

Společnost Playmobil CZ spol. s r.o. má zájem udržovat s Vámi zákaznický vztah a zasílat Vám informace a nabídky o našich produktech/službách (katalogy a informační bulletiny). Proto zpracováváme Vaše osobní údaje, abychom Vám mohli zasílat relevantní informace a nabídky e-mailem a poštou.

Pokud si to nepřejete, můžete kdykoli vznést námitku proti použití Vašich osobních údajů pro účely přímé reklamy; to platí i pro profilování, pokud souvisí s přímou reklamou. Pokud vznesete námitku, nebudeme již Vaše údaje pro tento účel zpracovávat.

 

Námitku lze podat bezplatně a bez formalit a bez udání důvodů a měla by být zaslána nejlépe na číslo 0911/9666-0, e-mailem na adresu service@playmobil.de nebo poštou na adresu Playmobil CZ spol. s r.o., Průmyslový park 31/18, Dolní Dvory, 350 02 Cheb, Česká republika.

 

Automatizované rozhodování o jednotlivých případech

 

Čistě automatizované zpracování používáme k rozhodování v následujících případech:

Pokud zvolíte způsob platby „na fakturu“ po telefonu nebo v našem internetovém obchodě, provedeme kontrolu úvěruschopnosti. Za tímto účelem jsou společnosti Arvato zasílány údaje, týkající se úvěruschopnosti, za účelem stanovení úvěruschopnosti nebo rizika selhání. Další informace najdete zde: […].

Pokud bude smlouva zamítnuta, budeme Vás o tom informovat a na požádání Vám sdělíme hlavní důvody tohoto rozhodnutí. Poté budete mít možnost uplatnit svůj názor zde dsb@playmobil.de, načež rozhodnutí znovu přezkoumáme.

Oznámení společnosti Arvato o ochraně osobních údajů si můžete přečíst zde: https://finance.arvato.com/de/datenschutz/.

 

Pokud máte jakékoli dotazy k výše uvedenému postupu nebo chcete s námi konzultovat výsledky, kontaktujte nás na adrese dsb@playmobil.de.

 

Informace k ochraně osobních údajů v sociálních médiích

 

Společnost Playmobil CZ spol. s r.o. udržuje různá zastoupení na „sociálních sítích“, aby mohla komunikovat s uživateli, kteří jsou tam zaregistrováni, a informovat je o našich nabídkách.

Rádi bychom Vás upozornili, že za používání těchto platforem a funkcí, které poskytují, nesete vlastní odpovědnost. To se týká zejména Vašeho specifického chování při používání těchto platforem. To platí zejména pro používání interaktivních funkcí (např. komentování, sdílení, hodnocení).

 

Rádi bychom Vás také upozornili, že při tom Vaše údaje mohou být zpracovávány mimo Evropskou unii. Vezměte, prosím, na vědomí, že v případě předávání osobních údajů do tzv. třetích zemí mimo EU (např. USA) nemusí být úroveň ochrany osobních údajů v těchto zemích v souladu s nařízením GDPR. Proto může být možné, že bezpečnostní orgány získají přístup k Vašim údajům, aniž byste proti tomu měli jakoukoli právní ochranu.

 

 

 

Níže naleznete nejdůležitější informace o právu ochrany osobních údajů týkající se našeho vystupování. Název a adresa subjektů odpovědných za provoz. Kromě společnosti Playmobil CZ spol. s r.o. jsou zodpovědné za vystupování ve smyslu GDPR a rovněž dalších ustanovení ohledně ochrany osobních údajů následující společnosti:

 

Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

Twitter (Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2 D02 AX07, Irsko)

YouTube (Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko)

Instagram (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko)

 

Zpracování osobních údajů uživatelů je založeno na našem oprávněném zájmu účinně informovat uživatele a komunikovat s nimi podle čl. 6 odst. 1 písm. f). GDPR. Pokud Vás příslušní poskytovatelé požádají o souhlas se zpracováním osobních údajů (např. zaškrtnutím políčka nebo potvrzením tlačítka), je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR.

 

Účely a právní základy zpracování osobních údajů na sociálních médiích

 

Stránky fanoušků spravujeme sami, abychom mohli komunikovat s návštěvníky těchto stránek a informovat je tímto způsobem o našich nabídkách.

Kromě toho shromažďujeme údaje pro statistické účely, abychom mohli dále rozvíjet a optimalizovat obsah a zatraktivnit naši nabídku. Údaje potřebné k tomuto účelu (např. celkový počet zobrazení stránek, aktivity na stránkách a údaje poskytnuté návštěvníky, interakce) zpracovávají sociální sítě a poskytují nám je. Na vytváření a prezentaci těchto údajů nemáme žádný vliv.

Kromě toho Vaše osobní údaje zpracovávají poskytovatelé sociálních médií pro účely průzkumu trhu a reklamy. Je například možné, že se na základě Vašeho chování při používání a z toho vyplývajících zájmů vytvoří profily používání. To mimo jiné znamená, že v rámci platforem i mimo ně mohou být umístěny reklamy, které odpovídají Vašim zájmům. Za tímto účelem se do Vašeho počítače obvykle ukládají soubory cookies. Nezávisle na tom mohou být ve Vašich profilech používání uloženy i údaje, které nejsou shromažďovány přímo ve Vašich koncových zařízeních. Ukládání a analýza probíhá také napříč zařízeními; to platí zejména, ale ne výlučně, pokud jste zaregistrováni jako člen a přihlášeni k příslušným platformám.

Jako poskytovatel této informační služby neshromažďujeme a nezpracováváme žádné další údaje z Vašeho používání naší služby.

Zpracování osobních údajů uživatelů je založeno na našem oprávněném zájmu poskytovat uživatelům účinné informace a komunikovat s nimi podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR. Pokud Vás příslušní poskytovatelé požádají o souhlas se zpracováním údajů (např. zaškrtnutím políčka nebo potvrzením tlačítka), je právním základem zpracování čl. 6 odst. 1 písm. a), čl. 7 GDPR.

 

Vaše práva / Možnost vznést námitku

 

Pokud jste členem sociální sítě a nechcete, aby o Vás tato síť shromažďovala osobní údaje prostřednictvím našich webových stránek a propojovala je s údaji o Vašem členství v příslušné síti, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z příslušné sítě, vymazat soubory cookies v zařízení a zavřít a znovu spustit prohlížeč.

Po opětovném přihlášení však budete v síti opět rozpoznáni jako konkrétní uživatel.

 

Podrobný popis příslušného zpracování osobních údajů a možnosti vznést námitku (opt-out) naleznete v níže uvedených informacích poskytovatelů.

 

Celkově máte následující práva, týkající se zpracování Vašich osobních údajů:

Právo na přístup k osobním údajům; právo na opravu; právo na výmaz; právo na omezení zpracování údajů; právo vznést námitku proti zpracování údajů; právo na přenositelnost údajů; právo stěžovat si na nezákonné zpracování osobních údajů u příslušného orgánu pro ochranu osobních údajů.

 

Rádi bychom Vás upozornili, že nejlépe lze tato práva uplatnit u poskytovatelů. Je to proto, že přístup k osobním údajům uživatele mají pouze poskytovatelé, kteří mohou přímo reagovat na Vaše požadavky a poskytovat informace. Pokud stále potřebujete pomoc, můžete se na nás obrátit.

 

Facebook (Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) – Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://www.facebook.com/about/privacy/, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads a http://www.youronlinechoices.com

Google / YouTube (Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) – Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated  

Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Prohlášení o ochraně osobních údajů/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Prohlášení o ochraně osobních údajů: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

 

Upozornění k autorským a uměleckým právům

 

Pokud chcete na našich webových stránkách zveřejnit obrázky, texty, plány, videa, hudbu atd., měli byste si být vědomi toho, že tím můžete převádět veškerá práva na užívání díla, což by pro Vás mohlo mít právní důsledky, pokud nejste sami autorem nebo držitelem práv.

 

Online nabídky pro děti

 

Osoby mladší 16 let nám nemohou poskytnout osobní údaje ani poskytnout prohlášení o souhlasu o poskytování osobních údajů bez souhlasu svých zákonných zástupců. Doporučujeme rodičům a opatrovníkům, aby se aktivně podíleli na online aktivitách a zájmech svých dětí.

 

Odkazy na další poskytovatele

 

Naše webové stránky obsahují také – jasně rozpoznatelné – odkazy na webové stránky jiných společností. Pokud jsou na stránkách odkazy na webové stránky jiných poskytovatelů, nemáme na jejich obsah žádný vliv. Proto za tento obsah nelze převzít žádnou záruku ani odpovědnost. Za obsah těchto stránek je vždy odpovědný příslušný poskytovatel nebo provozovatel stránek.

Odkazované stránky byly v době odkazování zkontrolovány z hlediska možného porušení právních předpisů a rozpoznatelných porušení zákona. Nelegální obsah nebyl v době propojení rozpoznatelný. Trvalé sledování obsahu odkazovaných stránek však nelze bez konkrétních indicií porušení zákona požadovat. Tyto odkazy budou okamžitě odstraněny, pokud bude zjištěno porušení zákona.