Zákonné upozornění

Autorské právo

Copyright 2015 Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, Zirndorf, Deutschland

Všechna práva vyhrazena. Veškeré texty, obrázky, grafika, zvuk, animace a video soubory a jejich uspořádání podléhají autorským právům a dalším zákonům na ochranu duševního vlastnictví. Obsah těchto webových stránek nesmí být kopírován, upravován, distribuován nebo jinak zpřístupňován třetím stranám pro komerční účely nebo šíření. Použití na jiných webových stránkách není rovněž povoleno.

 

Obsah webových stránek si můžete stáhnout výhradně pro své osobní, nekomerční a soukromé použití za předpokladu, že ponecháte veškerá oznámení o autorských právech, ochranných známkách a dalších vlastnických právech v neporušeném stavu, a zejména že tato oznámení nevymažete ani jinak nezakryjete. Jakákoli úprava nebo použití obsahu našich webových stránek pro jiné účely je porušením našich práv a je přísně zakázáno.

 

Ochranné známky

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny ochranné známky uvedené na webových stránkách PLAYMOBIL® zákonem chráněné ochranné známky společnosti Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. To platí zejména pro značky PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® System X, PLAYMOBIL® RC Train und PLAYMOBIL® Funpark. Tyto ochranné známky jsou chráněny na národní i mezinárodní úrovni a nesmí být reprodukovány, kopírovány, upravovány ani jinak používány v jakékoli formě bez předchozího písemného souhlasu společnosti Geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG.   

 

Záruka

Naše webové stránky byly sestaveny s maximální možnou péčí. I když vycházíme z toho, že námi poskytnuté informace jsou přesné, mohou přesto obsahovat chyby nebo nepřesnosti. Informace proto poskytujeme bez jakýchkoliv ujištění nebo záruk jakéhokoliv druhu, ať už výslovně nebo mlčky. Vyloučeny jsou rovněž všechny nevyslovené záruky, týkající se prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování zákonů a patentů. Vylučujeme veškerou odpovědnost za škody vzniklé přímo nebo nepřímo v důsledku používání těchto webových stránek, pokud nejsou založeny na úmyslu nebo hrubé nedbalosti z naší strany. Zejména nezaručujeme, že naše webové stránky, jejich obsah a/nebo server, na kterém jsou uloženy, neobsahují viry. Dále bychom chtěli upozornit, že nesledujeme jiné webové stránky, které odkazují na naše webové stránky, a nejsme zodpovědní za jejich obsah.  

 

Licenční práva

Společnost PLAYMOBIL® by se vám ráda představila s inovativním a informativním internetovým programem. Proto doufáme, že Vám návštěva našich webových stránek způsobí radost. Duševní vlastnictví obsažené na těchto stránkách, jako jsou patenty, ochranné známky a autorská práva, je chráněno a tyto webové stránky neposkytují žádnou licenci k používání duševního vlastnictví společnosti PLAYMOBIL® nebo třetích stran. 

 

Váš názor

Rádi bychom znali váš názor na naše produkty a naše webové stránky. Upozorňujeme však, že veškerá sdělení, která od vás obdržíme, nepovažujeme za důvěrná. Poskytnutím informací nám udělujete souhlas k použití vámi sdělených údajů, a tyto údaje jsme oprávněni použít jakýmkoli způsobem, aniž by nám z tohoto použití vznikly závazky vůči vám. Informace se po předání stávají majetkem společnosti PLAYMOBIL® a my jsme oprávněni použít veškeré nápady, koncepty, know-how nebo technické informace k jakémukoli účelu, včetně vývoje, výroby a distribuce produktů, aniž bychom vám za to museli poskytnout náhradu.

 

 

Internetové pokyny

Pro nekomerční webové stránky

Nás, v geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, výrobce produktové řady PLAYMOBIL®, velmi těší, že mnoho fanoušků a přátel po celém světě se chce podělit s ostatními o informace, nápady a vlastní zkušenosti s PLAYMOBIL®. Vzhledem k tomu, že se internet proměnil v mezinárodní předváděcí místo, kde může kdokoli otevřít svůj počítač světu v podobě osobní webové stránky, vypracovali jsme následující pokyny, abychom zajistili, že jakékoli použití ochranných známek a práv spojených s našimi produkty chrání a respektuje naše ochranné známky a práva, stejně jako naše další fanoušky a přátele, děti všech věkových kategorií. Je obtížné stanovit pokyny pro naše fanoušky a přátele z celého světa. Jako první krok jsme však stanovili následující základní zásady:

 

  1. Důvěra spotřebitelů ve výrobky PLAYMOBIL® a v jejich kvalitu nesmí být poškozena nebo omezena použitím ochranných známek PLAYMOBIL® nebo chráněných materiálů.
  2. Děti nebudou na webových stránkách vystaveny škodlivému nebo urážlivému obsahu.
  3. Webové stránky nebudou představovat násilí nevhodné pro děti mladší 5 let.
  4. Webové stránky nebudou diskriminační vůči žádné osobě na základě věku, rasy, pohlaví nebo náboženství.

 

Na základě toho jsme stanovili následující pokyny a požadavky pro nekomerční webové stránky, které používají naše ochranné známky nebo chráněné materiály.

 

Ochranná známka

Ochranná známka je slovo, obrázek nebo slogan používaný k identifikaci výrobků nebo služeb společnosti. Existuje několik různých ochranných známek, které označují naše výrobky a služby, zejména, ale ne výlučně, PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN a PLAYMOBIL® FUNPARK. Podnikli jsme kroky k ochraně těchto ochranných známek po celém světě, abychom zajistili, že použití těchto ochranných známek identifikuje skutečné výrobky PLAYMOBIL®, které byly vyrobeny podle našich standardů kvality. Našim fanouškům a přátelům povolujeme používat určité ochranné známky PLAYMOBIL® na webových stránkách pouze pro nekomerční účely. To znamená, že na těchto webových stránkách nesmí být nabízeny k prodeji nebo pronájmu žádné výrobky PLAYMOBIL® a tyto stránky nesmí obsahovat ani nabízet odkazy na jiné webové stránky nabízející k prodeji nebo pronájmu výrobky PLAYMOBIL®, pokud se nejedná o webové stránky provozované společností geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG nebo jejími dceřinými společnostmi (například www.playmobil.de nebo www.playmobil.com).

Stylizovaná ochranná známka PLAYMOBIL®, tj. logo na začátku tohoto dokumentu, stejně jako hlavy figurek PLAYMOBIL® bez zbytku výrobku, nesmí být zobrazeny.

Slovo PLAYMOBIL® lze použít, pokud je vedle něj uveden symbol "®" nebo "(R)". Slovo PLAYMOBIL® by se nemělo používat jako podstatné jméno, jako například "Zde je PLAYMOBIL®", ale jako přídavné jméno, jako například "Zde je („Playmobilová“) figurka (PLAYMOBIL®"). Vzhled ochranných známek PLAYMOBIL® musí být v souladu s ostatním textem, pokud jde o velikost písma. Preferujeme používání ochranné známky PLAYMOBIL® velkými písmeny, ale není to povinné.

Jakékoli použití ochranných známek PLAYMOBIL® musí být jasně označeno jako odkaz na skutečné produkty PLAYMOBIL® a nesmí naznačovat, že tyto webové stránky jsou podporovány, autorizovány nebo jinak schváleny společností geobra Brandstätter nebo jejími pobočkami. Použití ochranné známky PLAYMOBIL® v horní části jakékoliv webové stránky by vyvolalo takový neoprávněný dojem, a proto musíme tuto formu použití zakázat.

 

Materiály chráněné autorskými právy

Autorské právo (Copyright) je právo kontrolovat rozmnožování původního tvůrčího díla, včetně vytváření děl na jeho základě nebo děl založených na původním díle. Všechny naše výrobky, obaly, návody a propagační materiály jsou celosvětově chráněny autorskými právy. Kopírováním, skenováním, šířením, tiskem nebo zobrazováním těchto materiálů na webových stránkách by byla porušena naše práva. Na požádání však udělujeme omezené povolení ke skenování a kopírování našich materiálů chráněných autorskými právy pro nekomerční webové stránky za účelem zobrazení na webových stránkách. Chcete-li získat toto povolení, vyplňte prosím formulář, který je k dispozici na adrese www.playmobil.online/copyright_approval, a zašlete nám jej faxem na číslo +49-911-9666-120. Reprodukce katalogů a návodů je zakázána. Jakékoli použití materiálů PLAYMOBIL® chráněných autorským právem musí být jasně označeno jako odkaz na autentické produkty PLAYMOBIL® a nesmí naznačovat, že webové stránky byly podpořeny, autorizovány nebo jinak schváleny společností geobra Brandstätter nebo jejími pobočkami.

 

Názvy internetových domén

Internetová doménová jména, zejména ta část, která se obvykle nachází mezi "www." a doménou nejvyšší úrovně, jako je ".com", ".net", ".org", ".co.uk" nebo ".de", se rychle stala způsobem, jakým lidé na internetu vyhledávají informace o firmách nebo produktech. Neregistrujte a/nebo nepoužívejte ochranné známky PLAYMOBIL® jako součást názvu domény. Takové použití by mohlo vyvolat dojem, že webová stránka je spojena s naší společností nebo skutečnou webovou stránkou PLAYMOBIL®, jako je www.playmobil.de nebo www.playmobil.com. Zakazujeme používání našich ochranných známek a materiálů chráněných autorskými právy na webových stránkách s názvem domény, které obsahují slovo "playmobil" nebo některou z našich ochranných známek. Pokud je takové doménové jméno někým registrováno, vyhrazujeme si právo podniknout příslušné kroky k vynucení převodu tohoto doménového jména na společnost geobra Brandstätter Stiftung & Co.KG.

 

Vyloučení odpovědnosti

Jakékoli webové stránky, na kterých jsou zobrazeny ochranné známky PLAYMOBIL® nebo materiály chráněné autorskými právy, musí obsahovat prohlášení o vyloučení odpovědnosti, písemné upozornění, které jasně uvádí, že tyto webové stránky nejsou podporovány, autorizovány ani jinak schváleny společností geobra Brandstätter nebo jejími pobočkami a že společnost geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG ani její dceřiné společnosti neodpovídají za obsah těchto webových stránek. Prohlášení o vyloučení odpovědnosti by se mělo objevit na první stránce webu a mělo by být přístupné i prostřednictvím odkazů na dalších stránkách.

Příkladem prohlášení o vyloučení odpovědnosti, které můžete použít, je: Tyto webové stránky nejsou vlastněny, provozovány, podporovány ani autorizovány společností geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG. geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG neschválila tyto webové stránky ani informace a odkazy na nich obsažené a nenese za ně žádnou odpovědnost; neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky ohledně informací nebo odkazů na těchto webových stránkách nebo na jiných webových stránkách, na které je odkazováno; a není vázána žádnými prohlášeními učiněnými na těchto webových stránkách nebo těmi, kteří tyto webové stránky nabízejí. Ochranné známky PLAYMOBIL®, PLAYMOBIL® SYSTEM X, PLAYMOBIL® RC TRAIN a PLAYMOBIL® FUNPARK, jakož i obrázky výrobků PLAYMOBIL® chráněné autorským právem jsou výhradním vlastnictvím společnosti geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG, která si na ně vyhrazuje veškerá práva.

I když dodržujete všechny tyto pokyny (a my doufáme, že ano), nemůžeme převzít odpovědnost za vaše webové stránky ani se cítit vázáni prohlášeními, která na nich uvedete.

 

PLAYMOBIL® - Novinky a informace

Čas od času vám zašleme novinky nebo informace o nových produktech PLAYMOBIL®, událostech nebo službách, zprávách nebo informacích. Tyto informace se mohou objevit na našich webových stránkách nebo v tištěné podobě. Šíření těchto informací pečlivě plánujeme a nemůžeme připustit, aby fámy nebo informace, které nejsou určeny veřejnosti, šířili lidé, kteří se snaží "poskytovat zaručené zprávy". Prosíme, respektujte naše plánování a naše právo ponechat si informace pro sebe, dokud nebudeme připraveni se o ně podělit se světem.

 

Několik posledních slov

Děkujeme vám za spolupráci při dodržování těchto pokynů. Zároveň si však vyhrazujeme právo zrušit povolení k používání našich ochranných známek a materiálů chráněných autorskými právy na webových stránkách, které tyto zásady porušují. Internet nabízí úžasnou novou příležitost k okamžité globální komunikaci, jejímž prostřednictvím může každý vyjádřit svůj názor. Vzhledem k tomu, že internet je neustále se měnící forma mezinárodní komunikace, může být nutné tyto směrnice čas od času aktualizovat. I když jste toho názoru, že tyto směrnice omezují Vaši možnost, umístit na webové stránky cokoli, co chcete, rádi bychom vás požádali, abyste měli na paměti, že chceme zajistit, aby každá zkušenost všech dětí s našimi výrobky PLAYMOBIL® byla příjemná.

geobra Brandstätter Stiftung & Co. KG